บานไม่รู้โรยฝรั่ง


NA
บานไม่รู้โรยฝรั่ง
Alternanthera dentata (Moench) Stuchl.
Alternanthera
dentata
(Moench) Stuchl.
AMARANTACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ