มะขามป้อม


NA
มะขามป้อม
กำทวด (ราชบุรี) 
Emblic myrabolan / Malacca tree
Phyllanthus emblica L.
Phyllanthus
emblica
L.
EUPHORBIACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 8-20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดโปร่งเป็นพุ่มคล้ายร่ม ปลายกิ่งมักลู่ลง ลำต้นคดงอ เปลือกสีน้ำตาลอมเทาอ่อน แตกเป็นร่องตามยาวลำต้น เนื้อไม้ แข็ง เหนียว
เดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปเหลี่ยมขอบขนาน กว้าง 0.25-0.5 ซม. ยาว 0.8-1.2 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมน เส้นแขนงใบข้างละ 4-5 เส้น ก้านใบยาว 0.5 มม.
ดอกสีขาว กลีบเลี้ยงรูปถ้วยปลายแยกเป็น 6 แฉก ไม่มีกลีบดอก เกสรเพศผู้ 3 อัน เกสรเพศเมีย ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะตามซอกใบ 3-5  ดอกแยกเพศแต่อยู่ร่วมต้น แต่ละช่อมีดอกเพศเมียน้อยดอกและดอกเพสผู้หลายดอก ดอกบานเต็มที่กว้าง 3-5 มม. มีกลิ่นหอม    
แบบผลผนังชั้นในแข็งมีเนื้อหลายเมล็ด รูปกลม ขนาด 1.3-2 ซม. ผลสีเขียวอมเหลืองค่อนข้างใส เนื้อหุ้มเมล็ดมีรสฝาด เปรี้ยว ขม และอมหวานเปลือกหุ้มเมล็ดแข็ง มีสันตามยาว 6 สัน  เมล็ด มี 6 เมล็ด  
กันยายน
ตุลาคม
ไม่
พฤศจิกายน
มรกราคม
ไม่
2
นิเวศวิทยา ป่าเบญจพรรณแล้ง ป่าเต็งรังและป่าดิบเขา ถิ่นกำเนิด เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การกระจายพันธุ์ การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ปลูกให้ร่มเงาในสวนสมุนไพร
ดินทุกชนิด ทนแล้งได้ เพาะเมล็ด
[1] คณะผู้ดำเนินงานโครงการให้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2553ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. [2] มูลนิธิสวนหลวง ร. ๙. 2547. ไม้นามตามถิ่น. พิมพ์ครั้งที่ 1. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด. กรุงเทพมหานคร. [3] วีณา เชิดบุญชาติ. 2543. ปลูกผักไทยได้ทั้งอาหารและยา. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.  [4] เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิธาน แก้วดวงเทียน. 2552. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด. กรุงเทพมหานคร. [5] ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด http://www.panmai.com/ 23082553

ภาพประกอบ