ชะพูลป่า


NA
ชะพูลป่า
ตะค้านหนู(สระบุรี)
Piper aurantiacum Miq.
Piper
aurantiacum
Miq.
PIPERACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ