มะค่าแต้


NA
มะค่าแต้
แต้(ตะวันออกเฉียงเหนือ), มะค่าหนาม(กลาง,เหนือ), มะค่าหยุม(เหนือ) 
Sepetir
Sindora siamensis Teijsm.ex Miq
Sindora
siamensis
Teijsm.ex Miq
CAESALPINIACEAE
ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 25 เมตร ผลัดใบ เรือนยอกแผ่คล้ายร่ม ลำต้นเปลาตรง เปลือกสีน้ำตาลคล้ำแตกเป็นสะเก็ด  
ประกอบแบบขนนก ปลายคู่ เรียงสลับกิ่งอ่อนมีขนบางๆ ใบย่อย 3-4 คู่ เรียงตรงข้าม ใบรูปรีหรือรูปบรรทัดแกมรูปรี กว้าง 3-8 ซม. ยาว 6-15 ซม. ปลายใบกลมหยักเว้าตื้นๆเล็กน้อย โคนใบสอบ ผิวใบด้านล่างมีขนหนาแน่น เส้นแขนงใบข้างละ 20-22 เส้น ก้านใบยาว 3-5 มม.
สีแดงอมเหลือง ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงที่ปลายกิ่งยาว 10-25 ซม. มีขนสีน้ำตาลหนาแน่น กลีบเลี้ยงสีเขียว 4 กลีบ กลีบดอก 1 กลีบ ดอกบานเต็มที่กว้าง 5-7 มม.
ผลแห้งแตก รูปผลค่อนไปทางรูปไข่ ขนาด 4-9 ซม. มีจะงอยที่ปลายยาว 5-7 มม. ผนังมีหนามแหลมแข็ง เป็นจำนวนมาก เมล็ด มี 1-3 เมล็ด ขนาด 1.5-2 ซม.
มีนาคม
พฤษภาคม
ไม่
กรกฎาคม
กันยายน
ไม่
2
นิเวศวิทยา ป่าแดงหรือป่าเบญจพรรณแล้งทั่วไป ถิ่นกำเนิด การกระจายพันธุ์ การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ทรงพุ่มแผ่สวยงามควรปลูกเป็นกลุ่มในพื้นที่กว้างหรือสวนป่า ผลมีหนามไม่ควรปลูกในบ้าน
ดินทุกชนิด เป็นไม้กลางแจ้ง ต้องการน้ำและความชื้นปานกลาง เพาะเมล็ดและตอนกิ่ง
[1] เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิธาน แก้วดวงเทียน. 2552. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด. กรุงเทพมหานคร. [2] ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด http://www.panmai.com/ 23082553

ภาพประกอบ