มะเขือขื่น


NA
มะเขือขื่น
เขือเพา(นครศรีธรรมราช) / เขือหิน(ใต้) / มะเขือขันคำ, มะเขือคางกบ, มะเขือคำ(เหนือ) / มะเขือแจ้(กาญจนบุรี,เหนือ) / มะเขือแจ้ดิน (เชียงใหม่) / มะเขือเปราะ, มะเขือเสวย(กลาง)
Cockroach berry
Solanum aculeatissimum Jacq.
Solanum
aculeatissimum
Jacq.
SOLANACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
3

ภาพประกอบ