หมากหอม


NA
หมากหอม
หมากเขียว
Areca triandra Roxb. ex Buch.- Ham.
Areca
triandra
Roxb. ex Buch.- Ham.
ARECACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ