พันงู


NA
พันงู
ควยงู(กลาง) / หญ้าตีนขาว(กทม.)
Prickly chaff flower
Achyranthes aspera L.
Achyranthes
aspera
L.
AMARANTACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ