ขนุน


NA
ขนุน
มะหนุน(ใต้,เหนือ) / ลาง(ชลบุรี) / หมักหมี้(ตะวันออกเฉียงเหนือ) 
Jack fruit tree  
Artocarpus heterophyllus Lam.
Artocarpus
heterophyllus
Lam.
MORACEAE
ไม้ต้น ไม่ผลัดใบ สูง 10 – 25 เมตร ลำต้นตั้งตรง เนื้อไม้มีสีเหลือง เปลือกเรียบสีน้ำตาลเข้มปนดำ เอนยอดทึบ แตกกิ่งก้านสาขา เมื่อเกิดแผลมีน้ำยางสีขาว 
เดี่ยว เรียงเวียน รูปไข่ถึงยาวรี กว้าง 7 – 12 เซนติเมตร ยาว 10 – 20 เซนติเมตร ผิวใบเป็นมัน สีเขียวเข้ม มีขน เส้นกลางใบมองเห็นชัดเจน แผ่นใบหนาเหมือนหนัง มีหูใบ
ออกเป็นช่อเชิงลด มีเกล็ดตาคลุมเมื่อยังอ่อนดอกแยกเพศร่วมต้น ดอกเพศผู้มักออกตามปลายกิ่งอ่อนทั้ง 2 ข้าง ดอกเพศเมียออกตามลำต้นและกิ่งแก่ ดอกเพศผู้ประกอบด้วย กลีบชั้นนอก 2 อัน มีเกสรเพศผู้ 1 อัน ดอกเพศเมีย มียอดเกสรเพศเมียลักษณะเป็นหนาม ในต้นหนึ่งๆ จะมีดอกเพศผู้ จำนวนมากกว่าดอกเพศเมีย
รวม ขนาดใหญ่ มีลักษณะผลแตกต่างตามพันธุ์ เมล็ด ขนาดใหญ่จำนวนมาก
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด ไม้ผลเขตร้อนที่มีถิ่นกำเนิดในอินเดียและคาบสมุทรมาเลเซีย

การกระจายพันธุ์

                การใช้งานด้านภูมิทัศน์
[1] มูลนิธิสวนหลวง ร. ๙. 2547. ไม้นามตามถิ่น. พิมพ์ครั้งที่ 1. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
[2] วีณา เชิดบุญชาติ. 2543. ปลูกผักไทยได้ทั้งอาหารและยา. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร. 
[3] อุไร จิรมงคลการ. 2547. ผลไม้ในสวน. Fruits. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ