เอื้องใบไผ่


NA
เอื้องใบไผ่
แขมดอกขาว(เชียงใหม่,เหนือ) / แขมเหลือง, ง้วนตากหงาย, ม้วนตักหงาย, ห้อนตักหงาย, ฮ้วนตักหงาย(เหนือ) / น้ำทราย(ลำปาง) / ยี่โถปีนัง(กทม.) / หญ้าแผงสี, หญ้าแยงแย่, หญ้าจิ้มฟันควาย (สตูล) 
Arundina graminifolia (D.Don) Hochr.
Arundina
graminifolia
(D.Don) Hochr.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดินขนาดใหญ่ ต้นผอมตรง ลำต้นเรียวสูง 0.6-2 เมตร
เรียว คล้ายใบหญ้า กว้าง 1-2 ซม. ยาว 10-20 ซม.แผ่นใบบางและอ่อน โคนเป็นกาบหุ้มต้น
ออกเป็นช่อตั้งตามซอกใบใกล้ปลายยอด ช่อดอกสั้นจำนวน 10-15 ดอก ทยอยบานทีละ 1-2 ดอก ขนาดกว้าง 5-7 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาวอมชมพู กลีบปากสีชมพูเข้มมีแต้มสีเหลือง มีกลิ่นหอม
-
-
ใช่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา พบทั่วประเทศ ตามชายป่าและทุ่งโล่ง ที่ระดับความสูง 100-1,000 เมตร

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ ศรีลังกา อินเดีย พม่า จีนตอนใต้ อินโดจีน และภูมิภาคมาเลเซีย

                การใช้งานด้านภูมิทัศน์
[1] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
[2] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 1. Thai Native Orchids 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.

ภาพประกอบ