ผักคะน้า


NA
ผักคะน้า
Borecole/ Collard/ Chinese kale
Brassica alboglabra L.H.Bailey
Brassica
alboglabra
L.H.Bailey
BRASSICACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ