อ้อลาย


NA
อ้อลาย
ฉัตรเงิน
Giant reed / Gardener's garter  
Arundo donax L. versicolor Stokes
Arundo
donax
L.
versicolor
Stokes
POACEAE
หญ้าอายุหลายปี ลำต้นเป็นเหง้าแข็ง เลื้อยทอดอยู่ใต้ดินลำต้นเหนือดินแตกเป็นกอสูง 1 – 3 ม. ภายในลำต้นกลวง ปล้องสั้น กาบหุ้มลำต้น ยาว 10 – 15 ซม.
เดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบเรียบยาวกว้าง 4 – 8 ซม. ยาว 50 – 120 ซม. ปลายใบแหลม ขอบใบสาก รอยต่อระหว่างแผ่นใบและกาบใบมีลิ้นใบเป็นเยื่อบาง ยาว 0.2 – 0.3 ม. ขอบจักหรือเป็นขายครุย
ออกเป็นช่อแยกแขนง มีสีขาว กว้างประมาณ 10 ซม. ยาว 30 – 60 ซม. ช่อแขนงย่อย ยาว 13 – 17 ซม. ช่อดอกย่อย มีดอกย่อย 2 – 5 ดอก กาบช่อดอกย่อยกาบล่าง ยาว 1.1 – 1.4 ซม. กาบบนรูปแคบ ยาวเท่ากัน กาบล่างรูปไข่แกมรูปหอก ยาว 1.0 – 1.5 ซม. ที่โคนมีขนหนาแน่น ขนยาวประมาณ 0.3 ซม. กาบบน ยาว 0.6 - 1.1 ซม. เป็นเยื่อบางใส กว้าง ปลายมน มีขนธรรมดาและขนแข็งๆ เกสรเพศผู้ 3 อัน อับเรณูยาวประมาณ 0.2 ซม. เกสรเพศเมีย รังไข่เหนือวงกลีบเกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียสั้นๆ 2 อัน ยอดเกสรเพศเมีย ยาวประมาณ 0.1 ซม. มีขนยาวนุ่มสีน้ำตาลแกมเหลือง
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา เป็นวัชพืชพบทั่วไปตามที่รกร้างว่างเปล่า ริมน้ำหรือตาหนองน้ำ

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] มูลนิธิสวนหลวง ร. ๙. 2547. ไม้นามตามถิ่น. พิมพ์ครั้งที่ 1. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ