ศรีมาลา


NA
ศรีมาลา
Red Passion Flower/ Red Granadilla
Passiflora coccinea Auld.
Passiflora
coccinea
Auld.
PASSIFLORACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ