ยูงทอง, กรด


NA
ยูงทอง, กรด
Yellow Jacaranda/ Tower Tree/ Brazil Fern Tree
Schizolobium parahyba (Vell.) S.F.Blake
Schizolobium
parahyba
(Vell.) S.F.Blake
CAESALPINIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ