NA
Sand dollar cactus / Silver dollar cactus / Sea urchin
Astrophytum asterias Lem.
Astrophytum
asterias
Lem.
CACTACEAE
ต้นเป็นทรงกลมแป้น สันต้นค่อนข้างแบบ มีประมาณ 8 สันแบนหรือเป็นร่องตื้นๆ ส่วนยอดโค้งบุ๋มลงและปกคลุมด้วยขนสีน้ำตาลอ่อนคล้ายสักหลาด ผิวสีเขียวอมน้ำเงินหรือเทา มีจุดบริเวณผลิหนามขาวเล็กๆ ตุ่มหนามห่างกันราว 4-9 ซม. มีขนสั้นสีขาวหรือเทาปกคลุม
มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางราว 6.5 ซม. มีกรวยดอก ดอกเป็นสีเหลืองและกลีบตรงกลางเป็นสีแดงเข้ม โคนดอกกลีบในเป็นสีแดงสด เกสรตัวเมียมีราว 6-8 อัน มีตุ้มเล็กๆ ตรงปลาย สีเหลืองซีด
ดูแห้งสีน้ำตาล มีขนาดประมาณ 1 ซม.ขึ้นไป
เมล็ด มีขนาดใหญ่สีน้ำตาล
มีนาคม
พฤษภาคม
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด ในเม็กซิโก รัฐเท็กซัสในสหรัฐอเมริกา

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ปลูกประดับ

แคคตัสชนิดนี้ปลูกเลี้ยงง่าย ชอบแดดจัดและต้องการน้ำมาก มักนิยมนำมาต่อกับ Cereus ขยายพันธุ์ได้ด้วยเมล็ด

[1] วราภรณ์ วิชญรัฐ. 2548. ไม้มีหนามนามแคคตัส. พิมพ์ครั้งที่ 1 . สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น. กรุงเทพมหานคร
[2] คณะอาจารย์วิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2534. ตำราปลูกเลี้ยงและขยายพันธุ์แคคตัสและไม้ใบอวบ. หจก. 
บรรณกิจเทรดดิ้ง. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ