หญ้ามาเลเซีย


NA
หญ้ามาเลเซีย
หญ้าปากควาย(กลาง,ใต้)
Savanna grass / Carpet grass
Axonopus compressus (Sw.) Beauv.
Axonopus
compressus
(Sw.) Beauv.
POACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ