ผักปลัง


NA
ผักปลัง
ผักปลังใหญ่(กลาง) / ผักปั่ง(เหนือ)
Malabar nightshade / Ceylon spinach / East indian spinach
Basella rubra L.
Basella
rubra
L.
BASELLACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ