หน้าต่างเปิดใหญ่


NA
หน้าต่างเปิดใหญ่
Beccariophoenix madagascariensis Jum. & H.Perrier
Beccariophoenix
madagascariensis
Jum. & H.Perrier
ARECACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ