กำลังเสือโคร่ง


NA
กำลังเสือโคร่ง
กำลังพญาเสือโคร่ง(เชียงใหม่) 
Betula alnoides Buch.-Ham. ex D.Don
Betula
alnoides
Buch.-Ham. ex D.Don
BETULACEAE
ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 20-35 เมตร ผลัดใบแต่ผลิใบใหม่ไว เรือนยอดแผ่โปร่ง เปลือกเรียบสีน้ำตาลเทา มีกลิ่นน้ำมันหอมระเหย เปลือกแก่จะลอกออกเป็นชั้นๆ มีช่องระบายอากาศกระจายทั่วไป ยอดอ่อน ก้านใบและช่อดอกมีขนสีเหลืองหรือสีน้ำตาลปกคลุม แตกใบอ่อนพร้อมดอก
เดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปไข่ถึงรูปไข่แกมรูปใบหอกหรือรูปใบหอก กว้าง 1.5-6.5 ซม. ยาว 6.5-13.5 ซม. โคนใบป้านมนหรือมน ปลายใบติ่งแหลมขอบใบจักซี่ฟันแหลม แผ่นใบนิ่ม ผิวใบด้านล่างมีขนที่ซอกของเส้นใบ เส้นแขนงใบข้างละ 5-10 เส้น ก้านใบเรียวเล็ก 0.6-1.3 ซม.
ออกเป็นช่อแบบช่อหางกระรอกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ช่อดอกห้อยลงยาว 13-15 ซม. ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ดอกย่อยไม่มีก้านดอก ดอกบานเต็มที่กว้าง 2-3 มม.สีเขียวอ่อน ช่อดอกเพศผู้เรียวเล็กยาว 18 ซม. มีกลุ่มละ 3 ดอก ในซอกของกาบดอกที่มีขน กลีบเลี้ยงเป็นเส้นคล้ายขน 4 เส้น ช่อดอกเพศเมียยาว 9 ซม. ช่อแน่นและหนากว่า กลุ่มละ 2-5 ดอก แต่ละดอกอยู่ในซอกของกาบดอกที่มี 3 พู
แห้งลักษณะโปร่งและบาง รูปกลม ขนาด 4 มม. มีปีก 2 ข้าง กว้างเป็น 2-3 เท่าของผล กลุ่มผลมีกาบดอกคลุม
มรกราคม
กุมภาพันธ์
ไม่
มีนาคม
เมษายน
ไม่
2

นิเวศวิทยา ป่าดิบเขามักขึ้นเป็นกลุ่มในที่โล่ง พื้นที่สูงทางภาคเหนือ ภาตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตกเฉียงใต้

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ปลูกเป็นกลุ่มในสวนป่าหรือสวนสมุนไพร

สภาพดินทุกชนิด ทนแล้งได้ดี ชอบความชื้นน้อย

โดยการเพาะเมล็ด

[1] คณะผู้ดำเนินงานโครงการให้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2553ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
[2] เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิธาน แก้วดวงเทียน. 2552. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
[3] ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด http://www.panmai.com/ 23082553

ภาพประกอบ