คำแสด, คำเงาะ


NA
คำแสด, คำเงาะ
คำเงาะ, คำแงะ, คำไทย, คำแฝด(กทม.) /คำแสด(กทม.,กลาง) / ชาด(ใต้) / ติหมัก(เลย) / มะกายหยุม(เหนือ) / แสด (กลาง,เหนือ)
Anatto tree
Bixa orellana L.
Bixa
orellana
L.
BIXACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ