ตาล


NA
ตาล
ตาลโตนด, ตาลใหญ่(กลาง) / โหนด(ใต้) 
Palmyra palm / Lontar palm / Fam palm / Brab palm /Taddy palm /Suger palm
Borassus flabellifer L.
Borassus
flabellifer
L.
ARECACEAE
ปาล์มลำต้นเดี่ยว สูงถึง 30 เมตร ไม่ผลัดใบ ลำต้นตั้งตรงไม่แตกกิ่ง พุ่มใบรูปกลมหรือทรงกระบอกที่ปลายยอด เปลือกสีน้ำตาลปนเทามีร่องถี่ของก้านใบที่หลุดไปตามขวางลำต้น
ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบแผ่รูปกลมคล้ายพัด กว้าง 1-1.50 เมตร ออกหนาแน่นบริเวณเรือนยอดใบมีร่องเป็นแฉก 60-80 แฉก แผ่นใบมีเกล็ดเล็กๆ ทั้ง 2 ด้าน ก้านใบหนาสีเหลืองยาว 1.50-2 เมตร มีหนามแข็งตามขอบของก้าน
ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงขนาดใหญ่ตามซอกใบ ดอกบานเต็มที่กว้าง 5-8 มม.สีขาวอมเหลือง ดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น ช่อดอกเพศผู้ห้อยย้อยลง ยาวถึง 1.60 เมตร ช่อดอกเพศเมียยาวโค้ง 1.20 เมตร
แบบผลมีเนื้อหลายเมล็ด รูปกลมสีน้ำตาลถึงม่วงเข้ม ปลายผลสีเหลืองผิวมัน ขนาด 15-20 ซม. ผลติดเป็นกลุ่มแน่น 
กุมภาพันธ์
มีนาคม
ไม่
เมษายน
มิถุนายน
ไม่
2

นิเวศวิทยา ป่าเสื่อมโทรมที่ถูกแผ้วถางในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ทั่วไป

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ตาลเป็นปาล์มที่สวยงามแต่เจริญเติบโตช้าควรปลูกต้นเล็กที่เพาะเมล็ดมากกว่าขุดล้อม

[1] เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิธาน แก้วดวงเทียน. 2552. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ