มะปราง


NA
มะปราง
Plum mango  
Bouea macrophylla Griff.
Bouea
macrophylla
Griff.
ANACARDIACEAE
ไม้ต้น สูง 10  - 20 เมตร
เดี่ยว เรียงตรงข้าม กว้าง 3 – 7 ซม.  ยาว 12 – 20 ซม. แผ่นใบเหนียวเป็นมัน
ออกเป็นช่อแยกแขนงออกตามซอกใบ สีเหลือง ดอกประกอบด้วย กลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอก 4 – 5 กลีบเกสรเพศผู้ 4 – 5 อัน เกสรเพศเมีย รังไข่เหนือวงกลี มีรังไข่เปี้ยว ปลายก้านเกสรเพศเมียแยกเป็น 3 แฉก
แบบผลเมล็ดเดียวแข็ง รูปรี สีเหลืองหรือส้ม ฉ่ำน้ำรสหวาน 
เมล็ด มี 1 เมล็ด เนื้อในเมล็ดสีม่วง
มรกราคม
มีนาคม
ไม่
กุมภาพันธ์
เมษายน
ไม่
2

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] มูลนิธิสวนหลวง ร. ๙. 2547. ไม้นามตามถิ่น. พิมพ์ครั้งที่ 1. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ