มะปริง


NA
มะปริง
มะผาง(เหนือ) / มะยง(กลาง) 
Plum mango / Marian friut tree  
Bouea oppositifolia (Roxb.) Meisn.
Bouea
oppositifolia
(Roxb.) Meisn.
ANACARDIACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 8-20 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมกว้างๆ หรือบางทีเป็นรูปกรวยเปลือกเรียบสีน้ำตาลปนเทา
เดี่ยว เรียงตรงข้ามกัน สลับตั้งฉาก ใบอ่อนสีม่วงห้อยย้อยลง ใบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก กว้าง 2-6 ซม. ยาว 10-20 ซม. ปลายใบเรียวหรือเป็นคลื่นบ้าง ใบแก่มักมีคราบขาวๆเส้นแขนงใบโค้งขนานกันมีข้างละ 16-18 เส้น ก้านใบยาว 1-2 ซม. ตาใบแหลมมีเมล็ดหุ้ม
ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงตามซอกใบและปลายกิ่ง มีทั้งดอกแยกเพศและดอกสมบูรณ์เพศ ดอกบานเต็มที่กว้าง 1.5-2 มม. สีเหลืองอ่อน โคนกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย กลีบดอกและกลีบเลี้ยง มีอย่างละ 3-5 กลีบ มีสันด้านนอก
แบบผลมีเนื้อเมล็ดเดียว รูปไข่ กว้าง 2-2.5 ซม. ยาว 3-4.5 ซม. ผลแก่สีเหลือง รสเปรี้ยวหรือหวาน มีเนื้อเยื่อหุ้มเมล็ด
เมล็ด แข็งมีเสี้ยนมาก
มรกราคม
มีนาคม
ไม่
กุมภาพันธ์
เมษายน
ไม่
2

นิเวศวิทยา ป่าดิบภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคใต้ ที่สูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 700 เมตร

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ปลูกในสวนหลังบ้านเป็นไม้ผลให้ร่มเงา

[1] เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิธาน แก้วดวงเทียน. 2552. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ