สิงโตสยาม


NA
สิงโตสยาม
ลิ้นฟ้า(กลาง,เลย) 
Bulbophyllum siamense Rchb.f.
Bulbophyllum
siamense
Rchb.f.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัยขนาดกลาง สูง 10-15 ซม. มีไหล ลำลูกกล้วยรูปไข่ สูง 2 ซม. มีขนเป็นเส้นตรงยาวรอบโคน
รูปรี มี 1 ใบ กว้าง 3.5-4 ซม. ยาว 8-10 ซม. แผ่นใบหนาและเหนียว
เดี่ยวออกจากโคนก่อ ก้านดอกยาว 5-7 ซม. ขนาด ดอก 3 – 4 ซม.กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลือง มีขีดตามยาวสีม่วงแดง กลีบปากสีเหลือง มีประสีม่วงแดงและแต้มกลมสีเหลืองเข้ม
ธันวาคม
เมษายน
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา พบทั่วประเทศตามป่าดิบเขาที่ระดับความสูง 500-1,300 เมตรป่าดิบเกือบทุกภาค ยกเว้นภาคกลาง

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ อินเดีย พม่า ลาว และมาเลเซีย

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
[2] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 1. Thai Native Orchids 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.

ภาพประกอบ