ฝาง


NA
ฝาง
ฝางส้ม(กาญจนบุรี) 
Sappan tree / Sappan wood / Indian red wood
Caesalpinia sappan L.
Caesalpinia
sappan
L.
CAESALPINIACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 5-10 ม. ผลัดใบแต่ผลิใบใหม่ไว เรือนยอดแผ่กว้าง ลำต้นและกิ่งมีหนามแข็งโค้ง เปลือกลำต้นเรียบ สีน้ำตาล พอลำต้นแก่จะแตกเป็นสะเก็ดยาว หลุดล่อน 
ประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับยาว 15-45 ซม. แขนงใบด้านข้างเรียงตรงข้าม 8-10 คู่ ใบย่อยเรียงตรงข้าม 7-18  คู่ ใบรูปขอบขนาน กว้าง 6-10 มม. ยาว 10-20 มม. ปลายใบมนเว้าตรงกลาง โคนใบเบี้ยว เส้นแขนงใบข้างละ 8-9 เส้น แผ่นใบบาง ไม่มีก้านใบ 
ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะ ที่ซอกใบและปลายกิ่ง มีก้านดอก มีใบประดับรูปใบหอกยาว 6 มม. ปลายเรียวแหลมหลุดร่วงง่าย ดอกบานเต็มที่กว้าง 2-2.5 ซม. มีสีเหลือง กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันปลายแยกเป็น 5 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ ปลายกลีบสีเหลือง โคนกลีบมีริ้วสีแดงอมส้ม เกสรเพศผู้ 10 อัน โคนเกสรมีขนสีขาว เกสรเพศเมียรังไข่เหนือวงกลีบ ปกคลุมด้วยขน
เป็นฝักแห้งแตก รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 1.5-2.5 ซม. ยาว 6-12 ซม. ทรงแบน ขอบขนานแต่กว้างออกที่ส่วนบน ปลายตัดกว้างมีจะงอยแหลมอยู่ตรงมุมส่วนล่างของฝัก เปลือกแข็ง สีน้ำตาลดำเมื่อแก่
เมล็ด รูปรีแกมขอบขนานแบน สีน้ำตาลถึงดำมี 3 – 5 เมล็ด 
มิถุนายน
ธันวาคม
ไม่
สิงหาคม
กุมภาพันธ์
ไม่
2

นิเวศวิทยา ตามป่าเต็งรัง เขาหินปูนที่แห้งแล้งและชายป่าดิบแล้งทั่วไป

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ ศรีลังกา อินเดีย พม่า ภูมิภาคอินโดจีน (กัมพูชา ลาว เวียดนามเหนือ เวียดนามใต้) คาบสมุทรและหมู่เกาะมลายู

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ปลูกเป็นกลุ่มแนวรั้วสำหรับพื้นที่กว้างๆ เพราะดอกสีเหลืองเด่นและมีหนาม

[1] มูลนิธิสวนหลวง ร. ๙. 2547. ไม้นามตามถิ่น. พิมพ์ครั้งที่ 1. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
[2] วีณา เชิดบุญชาติ. 2543. ปลูกผักไทยได้ทั้งอาหารและยา. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร. 
[3] เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิธาน แก้วดวงเทียน. 2552. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ