พู่จอมพล


NA
พู่จอมพล
Red powderpuff
Calliandra haematocephala Hassk.
Calliandra
haematocephala
Hassk.
MIMOSACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ