หีบไม้งาม


NA
หีบไม้งาม
Carissa grandiflora A. DC.
Carissa
grandiflora
A. DC.
APOCYNACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ