ราชพฤกษ์


NA
ราชพฤกษ์
คูน(กลาง,เหนือ)/ ชัยพฤกษ์(กลาง)/ ล้มแล้ง(เหนือ) 
Golden shower/ Indian laburnum/ Pudding-pine tree  
Cassia fistula L.
Cassia
fistula
L.
CAESALPINIACEAE
ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 10-15 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลม เปลือกเรียบเกลี้ยงสีเทาอ่อน สีเทาอมน้ำตาลหรือสีนวล กิ่งอ่อนเกลี้ยง เนื้อไม้สีแดงอมเหลือง
ประกอบแบบขนนก ปลายคู่ ช่อใบติดเรียงสลับ แต่ละช่อมีใบย่อย 3-8 คู่ เรียงตรงข้าม ใบรูปไข่แกมรูปขอบขนาน กว้าง 4-8 ซม. ยาว 7-15 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมน แผ่นใบบางเกลี้ยงเป็นมัน เส้นแขนงใบข้างละ 12-17 เส้น ก้านใบย่อยยาว 4-6 มม.
ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะยาวตามซอกใบห้อยย้อยลง ออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ช่อดอกโปร่งยาว 20-45 ซม. ดอกบานเต็มที่กว้าง 5-8 ซม.สีเหลือง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 10 อัน ขนาดไม่เท่ากัน เกสรเพศเมีย รังไข่เหนือวงกลีบ รังไข่และก้านเกสรมีขน
 เป็นฝักแห้งรูปทรงกระบอก ผิวเกลี้ยงสีดำ ยาว 20-60 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 – 2.5 ซม.แขวนห้อยลงจากกิ่ง  เมล็ด จำนวนมาก รูปแบนมนสีน้ำตาลเป็นมัน
มีนาคม
เมษายน
ไม่
มิถุนายน
กรกฎาคม
ไม่
2

นิเวศวิทยา พบในป่าผสมผลัดใบ และป่าเต็งรังทั่วๆไป ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 50 500 เมตร

ถิ่นกำเนิด เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอนกลาง ทางใต้ของอเมริกา และออสเตรเลียตอนเหนือ

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ นิยมปลูกเป็นไม้ประดับให้ร่มเงาทั่วไปเพราะดอกมีสีสวย

การปลูก เพาะเมล็ดให้ได้ต้นกล้าสูง 30-50 ซม. ขุดหลุมกว้างและลึก 50-70 ซม. ตากดินไว้ 10-15 วันใช้ปุ๋ยคอกรองก้นหลุมนำต้นกล้าลงปลูก กลบดินให้แน่น รดน้ำให้ชุ่ม ปลูกง่าย ไม่ช้าก็จะตั้งตัวได้

 

[1] มูลนิธิสวนหลวง ร. ๙. 2547. ไม้นามตามถิ่น. พิมพ์ครั้งที่ 1. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด. กรุงเทพมหานคร. [2] เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิธาน แก้วดวงเทียน. 2552. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด. กรุงเทพมหานคร. [3] สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (http://www.culture.go.th/knowledge/story/nation/nation.html) 23082553 [4] ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด http://www.panmai.com/ 23082553

ภาพประกอบ