สนประดิพัทธ์


NA
สนประดิพัทธ์
Casuarina junghuhniana Miq.
Casuarina
junghuhniana
Miq.
CASUARINACEAE
ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15-35 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดรูปพิระมิด คล้ายสนทะเล แต่แคบกว่า กิ่งก้านมีขนาดเล็กกว่าสนทะเล เปลือกต้นสีน้ำตาลเข้ม ต้นแยกเพศ คือ ต้นเพศผู้และต้นเพศเมีย
เดี่ยว เรียงเวียนรอบกิ่งเป็นข้อ ข้อละ 8-10 ใบ ในรูปสามเหลี่ยม ขนาดเล็ก ยอดอ่อนหรือปลายกิ่งอ่อนมีสีแดง
ขนาดเล็ก แบบแยกเพศ และแยกอยู่คนละต้น ดอกเพศผู้อยู่ที่ปลายกิ่ง ดอกเพศเมียทรงกระบอกหรือเกือบกลม ขนาดเล็ก สีน้ำตาลอมเทา
ไม่พบว่าติดผลในไทย เนื่องจากมีแต่ต้นเพศผู้
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด ออสเตรเลีย

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ สามารถตัดแต่งรูปทรงได้ตามต้องการ เหมาะจะปลูกในที่ที่ต้องการการดูแลรักษาน้อย ปลูกริมทะเลได้

โตเร็ว เจริญเติบโตได้ดีในดินปนทรายหรือดินเค็ม แสงแดดจัด ทนลมและทนน้ำท่วมขัง

ปักชำ  หรือตอนกิ่ง

[1] วชิรพงศ์ หวลบุตตา. 2542. ไม้ต้นประดับ เล่ม 1-2. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ