ตีนเป็ดทะเล


NA
ตีนเป็ดทะเล
ตีนเป็ด, ตีนเป็ดน้ำ(กลาง)/ ตุม(กาญจนบุรี)/ สั่งลา(กระบี่,ระนอง) 
Cerbera odollam Gaertn.
Cerbera
odollam
Gaertn.
APOCYNACEAE
เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 6-12 เมตร ลำต้นมักแตกกิ่งต่ำ เรือนยอดแผ่กว้าง เปลือกเรียบสีเทา มีช่องอากาศกระจายทั่วไป เปลือกชั้นในสีเหลืองอ่อน มียางสีขาว
เป็นใบเดี่ยว เรียงเวียนรอบกิ่ง แผ่นใบรูปใบหอกแกมรูปไข่กลับ ขนาด 4-8 ? 15-30 ซม. ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน ปลายใบเป็นติ่งแหลม ฐานใบสอบแคบเข้าหาก้านใบ เส้นใบตั้งฉากกับเส้นกลาง มี 20-30 คู่ ก้านใบยาว 2-3 ซม.
ออกที่ปลายกิ่ง เป็นช่อกระจุก สีเขียว หรือขาวแกมเขียวอ่อน ดอกสมมาตรด้านข้าง มีกลีบเลี้ยงรูปใบหอก แต่จะร่วงหล่นไปในระยะยังเป็นดอกวงกลีบดอกสีขาว ตรงกลางดอกสีเหลือง กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอดปากแตร ยาว 1.5-2 ซม. ปลายหลอดแยกเป็น 5 กลีบ กลีบดอกยาวกว่าหลอด
เป็นผลสด รูปกระสวย ค่อนข้างกลม ขนาด 6 ? 7 ซม. มีสองพูตื้นๆ มักอยู่เป็นผลเดี่ยวๆ ผิวผลเกลี้ยงสีเขียวเป็นมัน เมื่อแกจัดสีเขียวอมม่วง ถึงม่วงเข้ม 
-
-
ใช่
-
-
ใช่
2

นิเวศวิทยา พบขึ้นตามริมชายฝั่งแม่น้ำที่เป็นดินเลนน้ำท่วมถึง และบริเวณอิทธิพลของน้ำกร่อย

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

                การใช้งานด้านภูมิทัศน์
[1] สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2550. พันธุ์ไม้ป่าชายเลนในประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2. โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ