สับปะรดสีไม้ขีดพระอินทร์


NA
สับปะรดสีไม้ขีดพระอินทร์
Aechmea gamosepala Wittm. 
Aechmea
gamosepala
Wittm. 
BROMELIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ