สิงโตเล็บเหยี่ยวชมพู


NA
สิงโตเล็บเหยี่ยวชมพู
Cirrhopetalum sanguineopunctatum Seidenf.
Cirrhopetalum
sanguineopunctatum
Seidenf.
ORCHIDACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ