เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิด


NA
เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิด
เอื้องกุหลาบป่า, เอื้องกุหลาบพวง(กทม.) / เอื้องด้ามข้าว(ลำปาง) / เอื้องปากเป็ด(กทม.,เชียงใหม่)
Aerides falcata Lindl.
Aerides
falcata
Lindl.
ORCHIDACEAE
ต้นอาจจะขึ้นตั้งตรงหรือเอน พวกที่ห้อยลงยาวได้ถึง 1 เมตร
ใบขนาด 15 – 30 ? 2 ซม. แผ่นใบค่อนข้างบาง แต่เหนียว บิดพลิ้วเล็กน้อย
ช่อดอกเป็นพวงห้อยลง ยาวใกล้เคียงกับใบ แต่ละต้นมักจะมีหลายช่อ เมื่อขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่จึงสวยงามมาก กลิ่นหอมฟุ้งกระจายเหมือนกลิ่นดอกกุหลาบขนาดดอก 2.5 ? 1.5 ซม.
เมษายน
พฤษภาคม
ไม่
-
-
ไม่
1
นิเวศวิทยา พบตามป่าดิบทั่วทุกภาค
ถิ่นกำเนิด
การกระจายพันธุ์ อินเดียทางตะวันออก พม่า และอินโดนีเซีย
การใช้งานด้านภูมิทัศน์
[1] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ