เอื้องช่อมะม่วง


NA
เอื้องช่อมะม่วง
Cleisostoma racemiferum (Lindl.) Garay
Cleisostoma
racemiferum
(Lindl.) Garay
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด ยาว 15-20 ซม.
รูปแถบแบน ปลายใบหยักเว้า กว้าง 1.5-3 ซม. ยาว 1.5-20 ซม.
ดอกขนาดเล็กสีเหลือง มีเดือยคล้ายถุง ออกเป็นช่อแยกแขนง ยาวได้ถึง 20 ซม. ดอกบานเต็มที่กว้าง 8-10 มม.
พฤษภาคม
มิถุนายน
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา พบตามป่าเบญจพรรณและป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 1. Thai Native Orchids 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.

ภาพประกอบ