เคราฤาษี


NA
เคราฤาษี
Coccothrinax crinita Becc.
Coccothrinax
crinita
Becc.
ARECACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ