มะพร้าว


NA
มะพร้าว
หมากอุ๋น, หมากอูน(กลาง) 
Coconut
Cocos nucifera L.
Cocos
nucifera
L.
ARECACEAE
ปาล์มขนาดใหญ่ สูงประมาณ 30 เมตร ลำต้นเกิดเดี่ยวๆเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 – 40 ซม. ลำต้นตั้งตรงหรือโค้ง ไม่แตกแขนง บริเวณโคนต้นอาจมีการพองตัวของลำต้นและมีรอยแผลที่เกดจากการหลุดร่วงของใบ 
ประกอบแบบขนนก ยาว 4.5 – 6.0 ซม. เรียงเวียน ประกอบด้วยก้านใบขนาดใหญ่และยาวมีใบย่อยจำนวนมาก 200 – 250 ใบ ก้านใบย่อยสั้น ใบอ่อนเหลือง ใบย่อยาวเรียวคล้ายดาบ ผิวใบเรียบเป็นมันสีเขียวเข้ม
ออกเป็นช่อกระจะแยกแขนง เรียกว่าจั่นยาว 0.7 – 2.0 เมตร ช่อดอกย่อย เรียกว่า ระแง้ หรือหางหนู ดอกแยกเพศอยู่บนต้นเดียวกัน ประกอบด้วยดอกเพศผู้ ดอกเพศเมียและดอกกะเทย ดอกเพศผู้ในจั่นหนึ่งๆมีจำนวน 200 – 300 ดอก เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.3 ซม. เกสรเพศเมียรูปกึ่งทรงกลมสีขาว เป็นสันตามยาว
มีเปลือก 3 ชั้น เปลือกนอกเหนียวและแข็ง เปลือกชั้นกลางเป็นเส้นใย เรียกว่า กาบมะพร้าว เปลือกชั้นในแข็งเรียกว่ากะลา มีเอ็นโดสเปิร์มคือ  เนื้อและน้ำมะพร้าว
เมล็ด มี 1 เมล็ด
มรกราคม
ธันวาคม
ไม่
มรกราคม
ธันวาคม
ไม่
2

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด หมู่เกาะแปซิฟิก

การกระจายพันธุ์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

ขึ้นและเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทราย ปลูกทั่วทุกภาคของประเทศ

[1] มูลนิธิสวนหลวง ร. ๙. 2547. ไม้นามตามถิ่น. พิมพ์ครั้งที่ 1. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
[2] วีณา เชิดบุญชาติ. 2543. ปลูกผักไทยได้ทั้งอาหารและยา. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร. 
[3] อุไร จิรมงคลการ. 2547. ผลไม้ในสวน. Fruits. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ