ลาน


NA
ลาน
ลานป่า(กลาง) 
Corypha lecomtei Becc.
Corypha
lecomtei
Becc.
ARECACEAE
ปาล์ม ลำต้นเดี่ยวสูงประมาณ 15-20 เมตร ลำต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 – 75 เซนติเมตร เกลี้ยง แต่อาจมีใบเก่าๆ ติดอยู่ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมพุ่มใบต่ำ เปลือกสีน้ำตาลปนเทา
ประกอบรูปพัด เรียงเวียนรอบลำต้น กว้าง 2-3 เมตร ปลายใบแยกเป็นแฉกลึก โคนใบ 1-2 ใน 6 ส่วนของความยาวใบติดกันเป็นแถบ แผ่นใบหนา ขอบใบมีหนาม ก้านใบยาว 3-4 เมตร มีหนาม สีเขียวอมเทาแกนกลางแผ่นใบโค้ง ใบแบ่งเป็น 200 ใบย่อย ปลายห้อยลง
สีขาว กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็น 3 แฉกตื้น กลีบดอก 3 กลีบ เกสรเพศผู้สีขาว 5 อัน อับเรณูสีเหลือง รังไข่สีขาว 3 อัน เกสรเพศเมียสีขาว มีทั้งดอกสมบูรณ์เพศและไม่สมบูรณ์เพศอยู่ร่วมต้น ดอกออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงที่ยอดลำต้น ช่อดอกยาว 2-3 เมตร มีดอกย่อย 60 ล้านดอกต่อช่อ ดอกบานเต็มที่กว้าง 3-5 มม.
แบบผลมีเนื้อเมล็ดเดียว สีเขียว รูปไข่กลับหรือรูปกลม ปลายมน โคนตัดเบี้ยว ผลแก่เหี่ยวย่นมีสะเก็ดสีน้ำตาล มีช่องระบายอากาศกระจายทั่วผิวผล กว้าง 2.5-4 ซม. ยาว 3.3-5.5 ซม. ก้านผลยาว 1.5-2 ซม. 
เมล็ด รูปกลมรี
กรกฎาคม
กันยายน
ไม่
ตุลาคม
เมษายน
ไม่
2

นิเวศวิทยา เขตแห้งแล้ง หรือเขตป่าฝน หรือป่าเปิดตามริมแม่น้ำ หรือพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคตะวันออกของไทย ที่ระดับ 100 600 เมตร

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ พบในตอนใต้ของประเทศจีน เวียดนาม เขมร และลาว

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ช่อใบและก้านใบสวยงาม ปลูกเป็นกลุ่มหน้าอาคารที่มีพื้นที่กว้างจะมองดูเด่นเป็นสง่า

[1] มูลนิธิสวนหลวง ร. ๙. 2547. ไม้นามตามถิ่น. พิมพ์ครั้งที่ 1. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
[2] เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิธาน แก้วดวงเทียน. 2552. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ