นางพญาคล้าทอง


NA
นางพญาคล้าทอง
Ctenanthe oppenheimiana (E.Morren) K.Schum.
Ctenanthe
oppenheimiana
(E.Morren) K.Schum.
MARANTACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ