แดงชาลี


NA
แดงชาลี
พันงูตัวผู้, พันงูใหญ่(สระบุรี) / หญ้าดอกขาว(กทม.,อ่างทอง) / หญ้าพันงูเล็ก(นครราชสีมา,เพชรบุรี)Aerva sanguinolenta Blume.
Aerva
sanguinolenta
Blume.
AMARANTACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
3

ภาพประกอบ