มะค่าโมง


NA
มะค่าโมง
มะค่าหลวง, มะค่าหัวคำ(เหนือ) / มะค่าใหญ่(กลาง) 
Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib
Afzelia
xylocarpa
(Kurz) Craib
CAESALPINIACEAE
ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูง 30 – 40 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มแผ่กว้าง ลำต้นมันมีปุ่มปน เปลือกสีน้ำตาลอ่อนหรือชมพูอมน้ำตาล แตกเป็นสะเก็ด มีช่องอากาศ
ประกอบแบบขนนกปลายคู่ เรียงตัวแบบสลับ มีใบย่อย 3 – 5 คู่ เรียงตรงข้าม แผ่นใบรูปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 2-5 ซม. ยาว 4-9 ซม. ปลายใบมนเว้าตื้นๆตรงกลาง ฐานใบมนหรือตัด เส้นแขนงใบข้างละ 8-10 เส้น ก้านใบย่อยยาว 3-5 มม.
ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง มีขนปกคลุม กลีบเลี้ยงติดกันปลายแยกเป็น 4 แฉก สีเขียว กลีบดอกสีเขียวอ่อน 4 กลีบ สีแดงอมชมพู 1 กลีบ เกสรเพศผู้  9 อัน เกสรเพศเมีย รังไข่เหนือวงกลีบ รังไข่มีขนปกคลุมดอกพร้อมกลีบเลี้ยงบานเต็มที่กว้าง 2-3.5 ซม.
เป็นฝักแบน เปลือกแข็งและหนา กว้าง 7-10 ซม. ยาว 12-20 ซม. เมื่อแก่แตกเป็น 2 ซีก 
เมล็ด รูปขอบขนาน เมล็ดสีดำ 5 – 7 เมล็ด ฐานเมล็ดมีเยื้อหุ้มหนาสีเหลือง หุ้มบริเวณขั้วของเมล็ด
กุมภาพันธ์
มีนาคม
ไม่
ตุลาคม
ธันวาคม
ไม่
3
นิเวศวิทยา ป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้งใกล้แหล่งน้ำ ทุกภาคของไทย ยกเว้นภาคใต้
ถิ่นกำเนิด
การกระจายพันธุ์ พม่า ลาว เวียดนาม และกัมพูชา
การใช้งานด้านภูมิทัศน์ มีดอกสวยงามและผลโตสะดุดตา ควรปลูกในพื้นที่กว่างหรือสวนสาธารณะ ไม่เหมาะกับลานจอดรถและใกล้อาคาร
ดินทุกชนิด ชอบดินร่วน
เพาะเมล็ด
[1] คณะผู้ดำเนินงานโครงการให้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2553ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
[2] มูลนิธิสวนหลวง ร. ๙. 2547. ไม้นามตามถิ่น. พิมพ์ครั้งที่ 1. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
[3] เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิธาน แก้วดวงเทียน. 2552. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
[4] ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด http://www.panmai.com/ 23082553

ภาพประกอบ