ผีเสื้อน้อย, เอื้องหนูขาว


NA
ผีเสื้อน้อย, เอื้องหนูขาว
Doritis gibbosa (H.R. Sweet) T. Yukawa & K. Kita
Doritis
gibbosa
(H.R. Sweet) T. Yukawa & K. Kita
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นสั้นมาก มีรากเกาะแนบกับเปลือกไม้
รูปไข่กลับแกมรีกว้าง 3.5- 4.5 ซม. ยาว 10-12 ซม.
ออกเป็นช่อ ยาว 10-15 ซม. มีดอกย่อย 5-10 ดอก ขนาดบานเต็มที่ 0.8-1 ซม.กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาว หูกลีบปากสั้นสีเหลือง มีลายจุดสีน้ำตาล ปลายกลีบปากแผ่เป็นสามพูสีขาวมีแต้มเหลือง
มรกราคม
กุมภาพันธ์
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา พบขึ้นอยู่ตามป่าเขาหินปูนทางภาคเหนือ(ข้อมูลแต่ยังไม่มีรายงานและตัวอย่างอ้างอิง )

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 2. Thai Native Orchids 2. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.

ภาพประกอบ