ลิ้นปีศาจ


NA
ลิ้นปีศาจ
Devil's Tongue Barrel, Crow's Claw Cactus, pochas
Ferocactus latispinus Britton & Rose
Ferocactus
latispinus
Britton & Rose
CACTACEAE
เป็นทรงกลม เป็นต้นเดี่ยว ผิวต้นสีเขียวสดหรือเขียวอมฟ้า สันต้น 18-22 สัน สันต้นแหลม บิดน้อยๆ คล้ายลูกคลื่น
ตุ่มหนามมีขนาดค่อนข้างใหญ่ มีหนามข้างที่แฟ่กระจายและมีหนามกลาง ที่มีลักษณะเป็นตะขอแบน จึงมีชื่อสามัญว่าลิ้นปิศาจ หนามกลางแข็งแรง สีเหลืองหรือน้ำตาลอ่อน หนามกลางบนจำนวน 3 อันมีสีแดง
ดอกเป็นสีกุหลาบออกเมื่อต้นมีอายุมากซึ่งออกค่อนข้างบ่อย ดอกเกิดที่รอบๆ ส่วนยอดเหมือนวงแหวน เส้นผ่าศูนย์กลางดอกประมาณ 5 เซนติเมตร ดอกให้กลิ่นหอมหวาน
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด อยู่ในเม็กซิโก

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] คณะอาจารย์วิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2534. ตำราปลูกเลี้ยงและขยายพันธุ์แคคตัสและไม้ใบอวบ. หจก. 
บรรณกิจเทรดดิ้ง. กรุงเทพมหานคร.
[2] วราภรณ์ วิชญรัฐ. 2548. ไม้มีหนามนามแคคตัส. พิมพ์ครั้งที่ 1 . สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น. กรุงเทพมหานคร

ภาพประกอบ