ยางอินเดีย


NA
ยางอินเดีย
ยางลบ(กลาง) / ลุง(เชียงใหม่,เหนือ)
Assam Rubber / Indian rubber fig / Indian rubber tree / Rubber Plant / Snake Tree
Ficus elastica Roxb. ex Hornem.
Ficus
elastica
Roxb. ex Hornem.
MORACEAE
ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15-25 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดแผ่กว้าง เปลือกต้นสีน้ำตาลเข้ม ทุกส่วนของต้นมีน้ำยาง 
เดี่ยว เรียงสลับ รูปรีหรือรูปไข่สลับ กว้าง 4-7.5 ซม. ยาว 10-15 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนาแข็ง ยอดอ่อนมีกาบหุ้มเป็นปลี สีแดงสด
ดอกขนาดเล็ก ไม่มีกลีบดอกออกดอกเป็นคู่ ทั้งดอกเพศเมียและเพศผู้ที่กิ่งข้าง เกิดภายในฐานรองดอกที่มีรูปร่างยาวรีคล้ายผล 
ทรงกลมรี กว้างประมาณ 0.8 ซม. ยาว 0.9 – 1.2 ซม.เมื่อแก่เป็นสีเหลือง
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด อินเดียและมาเลเซีย

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ เหมาะจะปลูกในที่โล่งแจ้ง ปลูกริมทะเลได้ ระบบรากแข็งแรง

โตเร็ว มีรากอากาศห้อยย้อยสวยงาม เจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด แสงแดดจัดหรือร่ม ทนลม ถ้าปลูกในที่แล้ง ใบจะร่วงมาก

ปักชำ และตอนกิ่ง


[1] วชิรพงศ์ หวลบุตตา. 2542. ไม้ต้นประดับ เล่ม 1-2. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ