มะดัน


NA
มะดัน
Garcinia schomburgkiana Pierre.
Garcinia
schomburgkiana
Pierre.
CLUSIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ