มังคุดป่า


NA
มังคุดป่า
Garcinia sp.1
Garcinia
sp.1
CLUSIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ