มันปู


NA
มันปู
นกนอนทะเล (นราธิวาส) 
Glochidion littorale Blume
Glochidion
littorale
Blume
EUPHORBIACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 15 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลม พุ่มใบห้อยย้อยลง เปลือกเรียบหรือแตกเป็นร่องตื้นสีน้ำตาลปนดำ
เดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปรีหรือรูปไข่กลับ กว้าง 4-5.5 ซม. ยาว 5-10 ซม. ปลายใบมน โคนใบสอบ ใบเกลี้ยง ขอบใบเรียบ เส้นแขนงใบข้างละ 5=7 เส้น ก้านใบยาว 1-1.5 ซม.
สีเหลืองอ่อน กลีบเลี้ยง 6 กลีบ ไม่มีกลีบดอก ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกตามซอกใบ ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ดอกบานเต็มที่กว้าง 8-10 มม.
แห้งแตก รูปกลมแป้น ผลแก่สีชมพูถึงแดง ขนาด 1.5-2 ซม. มี 10-12 พู เมล็ดขนาดเล็ก รูปทรงกลม เมล็ด มี 10-12 เมล็ด มีเยื่อสีแดงหุ้ม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
ไม่
มีนาคม
พฤษภาคม
ไม่
3

นิเวศวิทยา พบขึ้นตามป่าที่มีน้ำกร่อย และบริเวณชายป่าพรุ

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

                การใช้งานด้านภูมิทัศน์ แข็งแรงและโตเร็วควรปลูกในสวนครัวหรือสวนป่าบริเวณริมรั้ว
[1] เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิธาน แก้วดวงเทียน. 2552. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ