มะลิซ่อม


NA
มะลิซ่อม
มะลิเลื้อย(กลาง,ตราด) / มะลุลี(กทม.)
Jasminum multiflorum Andrews 'Star Jasmine'
Jasminum
multiflorum
Andrews
'Star Jasmine'
OLEACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
3

ภาพประกอบ