ผักหนาม


NA
ผักหนาม
Lasia spinosa (L.) Thwaites
Lasia
spinosa
(L.) Thwaites
ARACEAE
ต้น พืชล้มลุกที่มีอายุหลายปี ลำต้นเป็นเหง้าแข็ง รากยึดพื้นดินหรือพื้นหินใต้น้ำ 


เดี่ยว ก้านใบยาวแข็ง แผ่นใบใหญ่มีรูปร่างหลายแบบ เช่น คล้ายโล่ขอบใบเรียบรูปไข่กว้างขอบใบหยักเว้าลึก ใบรองรับช่อดอกยาวบิดเป็นเกลียวสีน้ำตาล ด้านในสีส้มเปิดให้เห็นดอกตรงโคนเท่านั้น
ดอกออกเป็นช่อแนบดอกย่อยขนาดเล็กเกิดรวมกันเป็นแท่งอยู่ตอนปลายของก้านช่อดอก ช่อดอกยาวประมาณ 4 ซม. ก้านช่อดอกยาวประมาณ 60 ซม. ความยาวของช่อดอกและใบใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ยังมีหนามแหลมบริเวณเส้นใบ ก้านใบ และก้านช่อดอกเหมือนกันด้วย ช่อดอกประกอบด้วยดอกย่อยจำนวนมากสีเหลืองอ่อน เป็นดอกสมบูรณ์เพศประกอบด้วยกลีบรวม 4 – 6 กลีบ เกสรเพศผู้ 4 – 6 อัน อับเกสรเพศผู้รูปรีแตกตามยาว รังไข่มี 1 ช่อง มีไข่อ่อนเพียง 1 ใบ ยอดเกสรเพศเมียติดกับรังไข่
เป็นผลเดี่ยวแบบผลสดขนาดเล็ก 
เมล็ด กลมใหญ่เต็มผล
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา พบตามซอกหินลำธารน้ำไหล หรือ พบในที่ชื้นแฉะตามป่าพรุ

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] สุชาดา ศรีเพ็ญ,คุณหญิง. 2542. พรรณไม้น้ำในประเทศไทย.  บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน). กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ