มะม่วง


NA
มะม่วง
เปา(เหนือ) / มะม่วง, มะม่วงบ้าน, มะม่วงสวน(กลาง) 
Mango tree
Mangifera indica L.
Mangifera
indica
L.
ANACARDIACEAE
ไม้ต้น ไม่ผลัดใบ สูงได้ถึง 30 เมตร ทุกส่วนของต้นมีน้ำยางใส เมื่อแห้งเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลคล้ำทุกส่วนมีกลิ่นหอม
ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปหอกแกมรูปขอบขนาน กว้าง 3 – 10 ซม. ยาว 16 – 45 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบแคบ ใบหนา เรียบแบน หรือย่นเป็นคลื่น เนื้อในหนาเหมือนแผ่นหนัง 
สีขาวนวลหรือสีเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อแยกแขนง ที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่งและบริเวณปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 4 – 5 กลีบ รูปขอบขนานแกมรูปไข่ กลีบดอก 4 – 5 กลีบ รูปมน สีเหลืองอ่อน เกสรเพศผู้ 5 – 10 อัน มักสมบูรณ์เพียง 1 อัน เกสรเพศเมีย มีรังไข่ 5 – 10 ช่อง ทั้งดอกสมบูรณ์เพศและดอกเพศผู้อยู่บนช่อเดียวกัน ดอกขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.2 ซม. และมีกลิ่นหอมอ่อนๆ
เดี่ยว ลักษณะแตกต่างไปตามพันธุ์คือ รูปกลม ถึงกลมรี กว่าง 4 – 10 ซม. ยาว 5 – 20 ซม. ผลอ่อนมีน้ำยางเมื่อสุกเนื้อสีเหลืองเนื้อนุ่ม มีกลิ่นหอม
เมล็ด มี 1 เมล็ด แข็ง มีเปลือกชั้นในของผลหุ้มอยู่ เปลือกเมล็ดมีเสี้ยนปกคลุม
เมษายน
พฤษภาคม
ไม่
ธันวาคม
กุมภาพันธ์
ไม่
2

นิเวศวิทยา พบขึ้นทั่วไปตามป่าเบญจพรรณ ใกล้ๆ ลำห้วย ที่สูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 700 เมตร

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ ประเทศแถบเอเชียทั่วไป

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] มูลนิธิสวนหลวง ร. ๙. 2547. ไม้นามตามถิ่น. พิมพ์ครั้งที่ 1. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
[2] วีณา เชิดบุญชาติ. 2543. ปลูกผักไทยได้ทั้งอาหารและยา. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร. 
[3] อุไร จิรมงคลการ. 2547. ผลไม้ในสวน. Fruits. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ