ลำดวน


NA
ลำดวน
หอมนวล(เหนือ)
Melodorum fruticosum Lour.
Melodorum
fruticosum
Lour.
ANNONACEAE
เป็นไม้ต้น สูง 8 ม. เปลือกต้นเรียบสีน้ำตาล เมื่อต้นแก่จะแตกเป็นร่องละเอียดตื้นๆ ตามยาวของลำต้น
เป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับ รูปรียาว กว้าง 2-3 ซม. ยาว 7-15 ซม. โคนใบแหลม ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบสีเขียวเป็นมัน ด้านล่างสีเขียวนวล ยอดอ่อนและใบอ่อนสีแดง
ดอกสีเหลือง ออกดอกเดี่ยวตามซอกใบและปลายยอด กลีบดอก 6 กลีบ เรียงเป็น 2 วง วงนอกมี 3 กลีบ รูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่กว่ากลีบดอกวงใน มี 3 กลีบเหมือนกัน กลีบดอกหนาและแข็ง มีกลิ่นหอม 
เป็นผลกลุ่ม ผลย่อยรูปกลมรีมี 15-20 ผล ผิวเรียบ ผลอ่อนสีเขียวพอสุกเป็นสีแดง  เมล็ด มีหลายเมล็ดต่อ 1 ผลย่อย
ธันวาคม
กุมภาพันธ์
ไม่
มิถุนายน
สิงหาคม
ไม่
2

นิเวศวิทยา ป่าดิบแล้งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ถิ่นกำเนิด เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การกระจายพันธุ์ พบในประเทศคาบสมุทรอินโดจีน คาบสมุทรมลายู

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ดอกหอมเป็นพุ่มใบสวยงาม นิยมใช้จัดสวนแต่ควรปลูกระหว่างไม้ต้นอื่นๆ เพราะต้องการความชุ่มชื้นจึงจะเติบโตได้อย่างแข็งแรง

ดินทุกชนิด เป็นไม้กลางแจ้ง

โดยการเพาะเมล็ด

[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร. [2] ปิยะ เฉลิมกลิ่น. 2544. พรรณไม้วงศ์กระดังงา. พิมพ์ครั้งที่ 1. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร. [3] มูลนิธิสวนหลวง ร. ๙. 2547. ไม้นามตามถิ่น. พิมพ์ครั้งที่ 1. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด. กรุงเทพมหานคร. [4] เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิธาน แก้วดวงเทียน. 2552. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด. กรุงเทพมหานคร. [5] ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด http://www.panmai.com/ 23082553

ภาพประกอบ