สวนไทย

สวนไทย 

สวนไทยเป็นพื้นที่จัดแสดงพืชสวนเขตร้อนชื้น ที่มีหลากหลายของพันธุ์พืช เทคโนโลยีการผลิต และการแปรรูป ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 1,900 ชนิด รวมแล้วมากกว่า 3.2 ล้านตัน ประกอบด้วยไม้ในกลุ่มต่าง ๆ คือ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ โดยเฉพาะกล้วยไม้ สมุนไพร พืชผักและเห็ด พันธุ์ไม้หายาก และสวนอื่น ๆ เช่น สวนไม้หอม สวนไม้ในวรรณคดี สวนไม้ประจำจังหวัด อาคารเรือนร่มไม้ ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังจัดแสดงพันธุ์พืชต่าง ๆ ภายในกลุ่มอาคารเรือนกระจก ได้แก่ อาคารพืชทะเลทราย อาคารไบโอเทคโนโลยี อาคารพืชเขตร้อน อาคารพืชเขตหนาว และอาคารพืชไร้ดิน รวมทั้งยังมีหมู่บ้านสี่ภาค ที่จัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นไทย และการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมตามภูมิภาคนั้น ๆ สวนไทยประกอบด้วย
 1.  อาคารพืชทะเลทราย
 2.   อาคารพืชเขตร้อนชื้น
 3.   เรือนร่มไม้
 4.    อาคารพืชไร้ดิน
 5.    อาคารกล้วยไม้
 6.    สวนสมุนไพร
 7.    สวนบอนไซ
 8.    เรือนไทยภาคเหนือ
 9.  เรือนไทยภาคอีสาน
10. เรือนไทยภาคใต้
11.  
เรือนไทยภาคกลาง
12.  นิทรรศการไม้ประจำจังหวัด

ภาพประกอบ

วิดีทัศน์